Woordenlijst overbodig Engels


Recent voorgestelde nieuwe lemma’s en aanvullingen op de woordenlijst, nog niet opgenomen in Op-en-Top Nederlands

Via de toep en de stek kan men ook zelf gesignaleerde overbodige Engelse woorden melden, met eventueel een Nederlandstalige vervanger ervoor. De redactie van OTN zal deze vervangers geregeld toetsen en de beste in de woordenlijst plaatsen. Zie op-en-top-nederlands.nl en vindpunt.nl/.

agile beweeglijk, soepel, behendig
all-time, all time van alle tijden
awkward onhandig; ongelegen; gźnant
base layer onderlaag kleding
bear hug (onstuimige) omhelzing
bench binnen(honden)hok, kamer(honden)hok, ~kooi, kamerkennel, hondenkooi
booster 1 herhalingsinenting; 2 versterker, versneller; 3 zit(ting-)verhoger; 4 vastebrandstofraket
brewpub brouwerijcafé, brouwerij-proeverij, brouwerijproefcafé
brownie chocoladecakeje
brunch middagontbijt°, twaalfuursontbijt, ontbijtnoen°, ontbijtlunch°, ontbijt-twaalfuurtje, ontbijtnoenmaal°, zondagsontbijt Zie ook lunch.
callgirl oproepmeisje°, luxeprostituee, luxehoer, telefoonhoer
carrot cake worteltaart
cheesecake kaastaart
casual bw. terloops; informeel
chick magnet meidenmagneet, meidenaantrekker Zie ook chick.
chip 1 schijfje; 2 aardappelflinter, aardappelschijfje = „potato chip”; 3 ict flinterschakeling, microschakeling; 4 snipper; 5 schijfje, fiche; 6 schilfer van aardewerk bv.
citizen science burgerwetenschap Zie ook science.   
class action groepsproces                               
comfortfood troostgerecht
compliance officer normbewaker, nalevingsmedewerker, regelhandhaver
community policing buurtpreventie
connected gekoppeld
contry-by-country reporting verslaglegging per land
cream cheese roomkaas Zie ook cheese.
crowdfinance particuliere financiering, onderhandse financiering
curler kruller, (haar- wimper)kruller
custom-made 1 op maat gemaakt; 2 op bestelling gemaakt
darkride overdekte attractie
dataset gegevensverzameling, gegevensbestand, data~ Zie ook set.
open data vrije gegevens, openbare gegevens
deadline sluitingsdatum, inleverdatum, aanleverdatum, sluitingstijd, tijdschreef°, afsluitdatum, einddatum; beslissingsdatum; invoeringstermijn, uitvoeringstermijn; sluitingstermijn, termijn
deal 1 afspraak, (onderhandse) afspraak, regeling; schikking; 2 overeenkomst; akkoord; 3 koopje, aanbieding; 4 koop
defaulten failliet gaan
degrowth ontgroei, ontgroeien z.nw.
on demand op bestelling, op vraag, op verzoek; vraaggestuurd
dive-under onderdoorgang, (korte) tunnel
e-book, ebook ict digitaal boek, e-boek, digiboek, elektronisch boek, d-boek
emotioneel geĎmotioneerd (Emotioneel” betekent in het Nederlands „1. van de aard van een emotie; 2. zeer vatbaar voor ontroeringen” - Van Dale).
environment 1 leefomgeving, milieu, -situatie; 2 ict omgeving
exit poll stembuspeiling, uitgangspeiling, stemecho Zie ook exit, poll.
explorer onderzoeker, ontdekkingsreiziger
food market levensmiddelenmarkt, levensmiddelenwinkel, voedingswinkel
founder stichter, oprichter
gameroom speelkamer
e-bike elektrische fiets, e-fiets, elektrofiets, gemaksfiets, stekkerfiets Zie ook bike.
face to face 1 persoonlijk bv. gesprek; onder vier ogen; 2 oog in oog, van man/vrouw tot man/vrouw, recht tegenover §
fair share eerlijke belastingen Zie ook fair, share.
fast lane snelle route bij de kassa, in musea bv. Zie ook fast.
filterbubbel, filter bubble ict identiteitssluis, ik-tunnel
first world problem luxeprobleem Zie ook first, problem, world.       
flower parade bloemencorso
from vanaf prijzen
freak 1 -enthousiast(eling), -liefhebber, -gek; 2 zonderling; 3 roesmiddelverslaafde
 –  -freak -gek overdr.; -liefhebber, -enthousiast, -fanaat
haat (op) afschuw (van), kritiek (op), hekel (aan)
haten op verafschuwen, bekritiseren (<to hate on, spreektaal)
high impact crimes ingrijpende misdaden Zie ook crime, high, impact.
hoarding verzamelzucht, bewaarzucht, spaardwang
iets van enige, enkele
citizen investigative journalist burgeronderzoeksjournalist
inzoomen dichterbij halen
jewel sierraad, juweel
lady’s seat damesplaats Zie ook seat.
laidback ontspannen
leaseauto (lange)termijnhuurauto, duurhuurauto°, bedrijfswagen, -auto
leasecar (lange)termijnhuurauto, duurhuurauto°, bedrijfswagen, -auto
leasewagen (lange)termijnhuurauto, (lange-)ter- mijnhuurwagen, duurhuurwagen°, bedrijfswagen
level niveau, peil, hoogte, vlak, trede
liberal arts geesteswetenschappen; vrije kunsten Zie ook art.
life science(s), lifescience(s) levenswetenschap-(pen), biowetenschap(pen), biotechnologie Zie ook science.
linken 1 vooral ict koppelen, verbinden, doorklikken, doorverbinden, doorschakelen; een koppeling maken, een verbinding maken, een doorschakeling maken; 2 verband leggen, in verband brengen, verbinden; 3 ~ aan verband hebben met
–  gelinkt zijn aan verbonden zijn met; in verband staan met, verband houden met; gekoppeld zijn aan
–  linken aan in verband brengen met, verband leggen met
local inwoner, plaatselijke bewoner, autochtoon, inboorling
lockdown vergrendeling, afsluiting
lodge 1 (schuil)hut; 2 personeelswoning; portierswoning; 3 jachthuis, buitenhuis; vakantiehuis
lookbook kijkboek, plaatjesboek
loomen vlechten, frutselen „van gekleurde elastiekjes hebbedingetjes in elkaar frutselen”
loopen ronddraaien, lussen, herhalen luchtv., ict
lunch twaalfuursmaaltijd, twaalfuursmaal, broodmaaltijd, koffiemaaltijd, twaalfuurtje; noenmaal, middagmaal, noenmaal
lunchen broodmaaltijd / koffiemaaltijd / twaalfuursmaaltijd gebruiken, het noen-/ middagmaal gebruiken, noenmalen, noenen; een boterham eten
maken, een stap ~ een stap zetten
man cave mannenhol, mannengrot, studeerkamer, hobbyschuur, knutselzolder
mancaving het hebben van een mannenhol/ mannengrot/studeerkamer/hobbyschuur/ knutselzolder
matchen I onov. 1 overeenkomen, overeenkomst hebben/vertonen, passen (bij), afgestemd zijn, aansluiten; 2 samengaan, een goede combinatie vormen
meetup bijeenkomst, samenkomst, ontmoetingsbijeenkomst, ontmoeting
mindset (psychische) instelling, denkwijze, denkkader, gedachtepatroon
mindmap denkschema, begripsoverzicht, begrippenkaart
mindmappen in kaart brengen, indelen, begripsoverzicht maken Zie ook map, mind.
mockup testmodel, een-op-eenmodel
on/op this very moment op dit eigenste moment, juist op dit ogenblik
new nieuw; vernieuwd
niveau [nívo] vlak, niveau [nivó]
nudging stimuleren, verleiden, duwtje in de rug geven, gedragsbijsturing
office park kantorenterrein, kantorencentrum Zie ook office, park.
offline ict afgekoppeld, zonder verbinding, van de lijn; uit de lucht; lokaal
offshore 1 buitengaats, in (volle) zee, op een booreiland; 2 in het buitenland bedrijven
on demand op bestelling, op vraag, op verzoek; vraaggestuurd
online ict 1 aangekoppeld, op/per internet, op het net, internet-; rechtstreeks, (in) verbinding, (in) rechtstreekse verbinding, verbonden, aangekoppeld;  in de lucht; aangesloten; 2 rechtstreeks op/per/via internet, rechtstreeks; 3 per internet, elektronisch; 4 op afstand
–  online zijn aangekoppeld zijn, in de lucht zijn, op internet staan
open stage open podium Zie ook stage 2.
outlaw motorgang motorclub Zie ook gang, outlaw.
outsider buitenstaander, alleenloper Vl.; buitenbeentje
overstock overschot, voorraadoverschot
ownen toe-eigenen, beheersen
paginatop, terug naar ~ ict naar boven, naar de bovenzijde
panty broekkousen, dubbelkous°, kousenbroek°
part of the deal onderdeel van de afspraak Zie ook deal.
partyplanner feestorganisator
paste pasta
pasten ict plakken
paywall betaalmuur
penthouse (luxe) dakwoning, dakappartement
pitch 1 worp sport; 2 verkoopverhaal, verkooppraatje; pakpraatje; zelfverkoopverhaal; (korte) presentatie; proefopdracht; = elevator pitch; zie daar; 3 toonhoogte, toonfrequentie
pitchen 1 opgooien, opslaan sport; 2 aanpraten, aansmeren; (kort) presenteren; 3 (voorstel) indienen
pitcher 1 werper; 2 schenkkan, karaf
play-off eindronde, beslissende wedstrijd, beslissingswedstrijd
plug-in z.nw. ict aanvullend programma, invoegtoepassing, insteekprogramma apart programma dat je moet binnenhalen van internet
pop-upstore tijdelijke winkel, opduikwinkel Zie ook pop-up, store.
print(ing) on demand, pod druk op afroep, druk op bestelling, druk op verzoek, boek op verzoek
proxyoorlog oorlog bij volmacht
quality center centrum voor kwaliteitsverbetering
racefiets renfiets
range-extender ritverlenger, hulpmotor, oplaadmotor, {bijlaadmotor, actieradiusvergroter} automobilisme
rapid response force flitsmacht mil.
rapid response team snellereactiegroep, snellereactiemacht
rare earths zeldzame (aarde)metalen
real time, realtime 1 vooral ict direct, rechtstreeks, gelijktijdig, synchroon, tegelijkertijd, op hetzelfde ogenblik; 2 tijdsgetrouw, (in) ware tijd, werkelijke tijdsduur Zie ook time.
real life project praktijkproject Zie ook life, real, real-life.
real time intelligence center meldkamer
refurbish gereviseerd/opgeknapt toestel/apparaat
refurbished gereviseerd, opgeknapt
remover 1 reiniger, verwijdermiddel; nagellak~; 2 oplosser, oplosmiddel Zie ook nailpolish remover.
resort park betr. vakantiehuisjes, vakantiepark
rooftop dak, plat dak
ruling regeling, convenant, (belasting)afspraak
runnen 1 leiden, besturen; voeren bedrijf e.d., drijven winkel e.d.; „draaien”, „laten draaien”; uitbaten, exploiteren; 2 haasten, rennen
rust, zijn ~ hebben/nemen rust hebben/nemen
–  bakfietssale bakfietsverkoop
sample 1 steekproef; 2 monster, proefverpakking, probeerverpakking, proefmonster; staal; 3 preparaat; 4 montage muziek
science café wetenschapscafé                        
science park, sciencepark 1 biotechnologiebedrijventerrein, biotechbedrijventerrein; (natuur)wetenschappelijke-bedrijventerrein; 2 universiteitscentrum, wetenschapscentrum, wetenschapswijk
senior intelligence informatiecoördinator Zie ook intelligence, senior.
shareholder aandeelhouder, erbij betrokkene
sharen delen
shooting brake jachtauto, sportcombi Luxe combi, meestal driedeurs en „sportief”; autotechniek Zie ook brake.
shoppen 1 winkelen, statten, inkopen doen; 2 kopen, vinden, bij elkaar winkelen; 3 winkelen, sprokkelen overdr.; 4 kopen, aanschaffen ov.; 5 winkelen bij

shovel laadschop, wiellader, grondverzetmachine
slash schuine streep, deelstreep, schrap, schreef; Duitse komma Zie ook forward slash, backslash.
smash 1 klap tennis; 2 ruēnering
smashen 1 klappen tennis; 2 ruēneren
smashing ruēnering
smart phone, smartphone ict pienterfoon, slimme telefoon, intelligente telefoon, supertelefoon Zie ook phone, smart.
smoothie/-y 1 vruchtenmelk; (volle)vruchtensap, vruchtendrankdrinkmoes, drinkvruchtenmoes; 2 gladde handige prater, gladde jongen; 3 gladde jongen / meid, gladgeschorene
–  sjoemelsoftware sjoemelprogrammatuur, oplichtingsprogrammatuur, zwendelprogrammatuur, ~programma(’s)
snow globe sneeuwbol
sparren 1 oefenen; 2  disputeren
sparring 1 oefenwedstrijd; 2 klankbord; dispuut
sparringpartner 1 oefenmaatje; 2 klankbord, reflectiemaatje; disputant
spearphishing ict doelgroepvissen Zie ook phishing.
speedpedelec snelfiets
speciaal [spéciaal] speciaal [speciáál]
special forces speciale eenheden, elitetroepen, commandotroepen mil.
spicy pittig, pikant, scherp
spinnen 1 tollen, draaien; 2 doorslippen; 3 droogfietsen, fiets-oefenen z.nw.
spinning 1 tollen, draaien z.nw.; 2 doorslippen z.nw.
–  open stage open podium
stap, een ~ nemen een stap zetten
startup beginner, beginnend ondernemer, {starter}; jonge onderneming, pioniersbedrijf
stay-on-tablipje vast lipje, vastzittend openingslipje
sticker 1 plakker(tje); klever, zelfklever; 2 plakplaatje; 3 (zelfklevend) etiket; 4 plakstrook; 5 zegel kruidenier e.d.; 6 zelfklevende … §
store assistant winkelbediende
store manager filiaalleider, winkelchef, vestigingshoofd, filiaalchef, filiaalhouder, winkelbeheerder
struggle strijd, gevecht
stylen vormgeven, stileren, in de stijl brengen van, stijlgeven°, tekenen, ontwerpen; voorkomen/kleding vormgeven, kleden; kappen Zie ook restylen.
substance-eis omvangseis, omvangsvereiste econ.
sundried gedroogd in de zon, zongedroogd
SUV [es-joe-vie], sports-utility vehicle semiterreinwagen
tappen ict tikken, kloppen op aanraakscherm
tax ruling belastingregeling
teach-in discussiebijeenkomst
tijdslot tijdvenster, (bepaalde) tijd, (toegestane) tijd, tijdspanne, periode Bv. toestemming voor afsteken van vuurwerk. Zie ook slot.
tipping point omslagpunt; kantelpunt Zie ook tip.
to do, todo klus, actiepunt
trainee stagiair(e), … in opleiding
trainee programme stageprogramma, opleidingsprogramma, cursus
trend 1 verloop; 2 richting, geneigdheid, neiging, tendens, ontwikkelingslijn; 3 mode Zie ook tendens.
true price werkelijke prijs Zie ook price, true.
true pricing werkelijkeprijsvaststelling, vaststelling van de werkelijke prijs Zie ook price, true.
try-out proefvoorstelling
twentyfour/seven zeven maal vierentwintig uur; vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week
twenty-four/seven b.nw. zeven-maal-vierentwintiguurs
uitzoomen verderaf brengen
upcyclen opwerken
upcycling opwerken z.nw.
–  upcycling movement opwerkingsbeweging
update ict bij de tijd §, actualisering: 1 verbetering, vernieuwing; modernisering; 2 uitbreiding; 3 actualisering, aanvulling, herziening; bijgewerkte gegevens, geactualiseerde gegevens; 4 geactualiseerde versie, bijgewerkt / verbeterd / vernieuwd / geactualiseerd programma; 5 laatste nieuws; 6 bijgewerkt: §
updaten ww. ict bij de tijd brengen, actualiseren, bijwerken, verbeteren, aanvullen, vernieuwen, herzien
–  geüpdatet bij de tijd, actueel, bijgewerkt, geactualiseerd
upgrade 1 ict opwaardering, verbetering, bijgewerkte versie; 2 opwaardering, verbetering, vernieuwing, modernisering
upgraden 1 ict opwaarderen, op hoger niveau brengen; 2 verbeteren, op hoger niveau brengen, vernieuwen, moderniseren
upgrading 1 ict opwaardering, verbetering; 2 verbetering, het op hoger niveau brengen, vernieuwing, modernisering
urban delta deltastad
urban living, healthy ~ gezonde stedelijke leefruimte
vape 1 elektronische sigaret, damper; 2 damptrek
vapen elektronische sigaret roken, dampen
vitaal cruciaal
vintage z.nw. 1 kwaliteitswijn aanduiding dat de betr. wijn (m.n. port) van één, zeer goed, oogstjaar is; 2 authentiek product e.d.; tweedehands product, hergebruikt product e.d.
virgin material nieuw gewonnen grondstoffen Nieuw aan de aarde onttrokken grondstoffen.
visual 1 beeldmateriaal, promotiefilm; 2 advertentieontwerp
visual merchandising etaleren z.nw., etalagebouw, etalage-inrichting
vraag, mijn ~ is of ik wil u vragen of
war on terror strijd tegen het terrorisme
wedge 1 wig; 2 (kaas-, taart)punt; 3 sleehak = wedge heel
whereabout verblijfplaats
winner 1 winnaar, geboren winnaar, winnaarstype, succesvol persoon, succeshebber; 2 (kas)succes; 3 onhoudbare bal tennis
zelfscankassa zelfbedieningskassa
zeroes, the/de de jaren nul eerste decennium van de 21e eeuw
NAAR OPENINGSPAGINA
--––––––––––––––––––––––––––––

© Dick van Zijderveld 2016